Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lauraqua Mermaids.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  waarop de Klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. De Klant moet zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant dit binnen bovenstaande termijn schriftelijk melden via een ondubbelzinnige verklaring aan Lauraqua Mermaids. Dit kan per post aan Lauraqua Mermaids, Het Schoolpleintje 38, 1982 Elewijt, België of per e-mail aan info@lauraquamermaids.be. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier herroepingsrecht voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lauraqua Mermaids heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lauraqua Mermaids, Het Schoolpleintje 38, 1982 Elewijt, België. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Niet voldoende gefranceerde zendingen worden niet aangenomen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lauraqua Mermaids zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen door de klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Verzegelde goederen dienen verzegeld teruggestuurd te worden. Het niet naleven van deze afspraak behoudt Lauraqua Mermaids het recht om de zending te weigeren.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Lauraqua Mermaids de ontvangen betaling, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lauraqua Mermaids op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Lauraqua mermaids behoudt het recht te wachten met de terugbetaling totdat ze alle goederen teruggekregen heeft. Afhankelijk van het ontvangst van de retourgoederen kan deze betalingstermijn enkele dagen uitlopen.

Lauraqua Mermaids betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij onderling overeengekomen; in ieder geval zal de Klant voor deze terugbetaling geen kosten aangerekend worden.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

  

HERROEPINGSRECHT

HERROEPINGSFORMULIER
(dit formulier enkel en alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen).

Aan                                    Lauraqua Mermaids, Het Schoolpleintje 38, 1982 Elewijt – info@lauraquamermaids.be

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Gegevens bestelling

Besteld op                          …………………………….…………………………….………………………………………………………
Bestelbonnummer            …………………………….…………………………….………………………………………………………
Ontvangen op                    …………………………….…………………………….………………………………………………………
Reden van retour              …………………………….…………………………….………………………………………………………

De reden van retour is niet verplicht. Toch willen we vragen deze in te vullen zodat wij ten alle tijden onze diensten kunnen verbeteren.

Gegevens consument(en)

Voornaam + naam             …………………………….…………………………….………………………………………………………
Straat + nummer                …………………………….…………………………….………………………………………………………
Postcode + gemeente         …………………………….…………………………….………………………………………………………
Land                                      …………………………….…………………………….………………………………………………………
Telefoonnummer                …………………………….…………………………….………………………………………………………
Rekeningnummer               …………………………….…………………………….………………………………………………………

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

Datum                             

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Hier kan u het document herroepingsrecht in PDF-vorm downloaden: https://lauraquamermaids.be/wp-content/uploads/2019/07/Herroepingsrecht-formulier.docx