Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Stefanie Merket

Het Schoolpleintje 38

1982 Elewijt

BTW BE0694.615.713

www.lauraquamermaids.be – info@lauraquamermaids.be

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Lauraqua behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en de webshop van Lauraqua. Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. Lauraqua behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Indien u online een bestelling plaatst, accepteert u een verkoopcontract met Lauraqua en de daaraan gekoppelde verkoopsvoorwaarden.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze geconsulteert worden op de website of voor de geldigheidsperiode – indien deze vermeld is. Lauraqua behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. Lauraqua is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling. Alle prijzen op de site zijn dus onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

 

 

Artikel 3: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u contact op te nemen via ons e-mailadres.

Lauraqua is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lauraqua is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lauraqua.

Lauraqua is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Beschrijvingen en foto’s op www.lauraquamermaids.be

Lauraqua levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Lauraqua de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. Door de aard van sommige producten van Lauraqua bestaat de mogelijkheid dat er kleine verschillen in kleur of vorm zijn in de producten anders dan vertoond op de foto’s op de website en webshop. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier ook een rol bij spelen.

 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Lauraqua assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Lauraqua. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum en leveringsadres.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via kredietkaart

– via bankkaart

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Lauraqua.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lauraqua te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lauraqua beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Lauraqua zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 7: Transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel.

Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief naar ons terug. Lauraqua kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verzendingen via Bpost, zoals verlies, diefstal of beschadiging tijdens de verzending. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen onmogelijk zijn.

 

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

Artikel 9: Garantie

  1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  1. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Lauraqua klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Lauraqua.

De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt Lauraqua er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

Elk gebrek dient binnen 7 kalenderdagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Lauraqua kan geen garantie bieden tegen verkleuring c.q. vervaging van stoffen door de inwerking van zwemwater met toevoeging van chloorhoudende stoffenen adviseert als wasvoorschrift het product na gebruik enkel af te spoelen met koud water.

Lauraqua biedt op zowel de monovin als de stiknaden van de zeemeerminstaart 30 dagen garantie. Echter komt iedere vorm van garantie te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan (zoals het trachten te staan met de zeemeerminstaart in zwemwater of daarbuiten of het overmatig schuren met de zeemeerminstaart langs bodem en/of wanden van de zwemgelegenheid waardoor beschadiging optreed, springen, lopen) of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lauraqua, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant bekomt evenmin aanspraak op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Lauraqua geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), allergiën, allergische reacties enz. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 10: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen volgens de richtlijn 97/7EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, wet van 6 april 2010 op marktpraktijken en Consumentenbescherming.

De consument heeft het recht aan Lauraqua mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Lauraqua en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan het volgende retouradres Lauraqua Liersesteenweg 456 Mechelen, België.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met de factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

 

Onlinegeschillenbeslechting van de Europeese Commissie: http://ec.europa.eu/odr

(info@lauraquamermaids.be)

 

Artikel 11: Privacy

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Lauraqua bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Lauraqua uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Lauraqua, Het Schoolpleintje 38, 1982 Elewijt.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Lauraqua heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Lauraqua respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Lauraqua ter consultatie, wijziging of verwijdering.

De website van Lauraqua maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Lauraqua houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@lauraquamermaids.be

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lauraqua om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lauraqua . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Lauraqua kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Lauraqua waarschuwt bij aankoop van de zeemeerminstaart en/of Monovin expliciet voor gevaar bij gebruik van de zeemeerminstaart en/of Monovin door kinderen en/of volwassenen en adviseert nadrukkelijk het gebruik van de zeemeerminstaart en/of Monovin door kinderen en/of volwassenen. Lauraqua adviseert dan ook nadrukkelijk dat het gebruik van al,onze artikelen slechts plaatsvindt onder direct toezicht van derden. Lauraqua aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, daaronder schade ten gevolge van letsel of dood, ontstaan door gebruik van de zeemeerminstaart en/of Monovin door kinderen en/of volwassenen die in strijd zijn met het advies van Lauraqua. Indien Lauraqua aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Lauraqua is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van en te Halle Vilvoorde bevoegd.

 

Hier kan u de Algemene Voorwaaarden in PDF-vorm downloaden: Algemene voorwaarden