Image Alt
  >  Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Stefanie Merket

Het Schoolpleintje 38

1982 Elewijt

BTW BE0694.615.713

www.lauraquamermaids.be – info@lauraquamermaids.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

Lauraqua Mermaids behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en de webshop van Lauraqua Mermaids. Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. Lauraqua Mermaids behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Indien u online een bestelling plaatst, accepteert u een verkoopcontract met Lauraqua Mermaids en de daaraan gekoppelde verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze geconsulteert worden op de website of voor de geldigheidsperiode – indien deze vermeld is. Lauraqua Mermaids behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. Lauraqua Mermaids is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling. Alle prijzen op de site zijn dus onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Artikel 3: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u contact op te nemen via ons e-mailadres.

Lauraqua Mermaids is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lauraqua is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lauraqua.

Lauraqua Mermaids is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Beschrijvingen en foto’s op www.lauraquamermaids.be

Lauraqua levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Lauraqua de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. Door de aard van sommige producten van Lauraqua Mermaids bestaat de mogelijkheid dat er kleine verschillen in kleur of vorm zijn in de producten anders dan vertoond op de foto’s op de website en webshop. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier ook een rol bij spelen.

Artikel 4: Online aankopen

Bestelprocedure

  1. Bestellen: Als u een artikel bestelt, komt deze in uw winkelmand terecht. Indien u meerdere artikelen wilt bestellen, kunt u telkens klikken op ‘verder winkelen’. Als u de gewenste artikelen in uw winkelmand heeft liggen, dan klikt u op ‘bestellen’ om verder te gaan met de bestelprocedure.
  2.  Bestelling plaatsen: Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden, dan kunt u uw bestelling definitief plaatsen. U krijgt een bevestiging van uw bestelling per e-mail.
  3. Betalen: Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, wordt uw bestelling verder verwerkt.
  4. Levering: De bestelling wordt binnen de aangegeven levertijd bezorgd op het door u opgegeven afleveradres. De levertijd gaat in op het moment dat uw betaling is ontvangen. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– Kredietkaart

– Bancontact

– Belfius Direct Net

– KBC/CBC Payment Button

_ Paypall

– Apple Pay

– Klarna achter betalen

(Klarna-betalingen: Door gebruik te maken van Klarna als betaalmethode in onze webshop, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met Klarna voor de verwerking van de betaling en het evalueren van uw kredietwaardigheid.

Klarna biedt de mogelijkheid om uw betaling in termijnen te splitsen of achteraf te betalen. Het gebruik van Klarna is afhankelijk van goedkeuring en de voorwaarden van Klarna zijn van toepassing.

Houd er rekening mee dat eventuele vragen, betalingsproblemen of geschillen met betrekking tot Klarna direct met Klarna moeten worden besproken. Onze webshop is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen of geschillen met betrekking tot Klarna-betalingen.

Klarna is een externe partij en heeft zijn eigen voorwaarden en privacybeleid. Wij raden u aan om de voorwaarden en het privacybeleid van Klarna zorgvuldig door te lezen voordat u gebruik maakt van Klarna als betaalmethode.

Door Klarna te gebruiken als betaalmethode, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van zowel onze webshop als Klarna.)

Lauraqua Mermaids is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra de producten betaald zijn zullen de producten verstuurd worden door my parcel (Bpost). Verzendingen gebeuren binnen de 48u. De leveringstermijn bedraagt 1 tot 3 werkdagen. De leveringskosten zijn ten laste van de klant, tenzij anders afgesproken met Lauraqua Mermaids. De tarieven voor de verzending zijn terug te vinden op de website.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Lauraqua Mermaids.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.  

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Lauraqua Mermaids.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lauraqua Mermaids te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Betalingen via factuur dienen zonder opschorting of verrekening te geschienden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN BE70 0636 4242 0325 ten name van Lauraqua Mermaids.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lauraqua Mermaids beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Lauraqua Mermaids zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lauraqua Mermaids.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  waarop de Klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. De Klant moet zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant dit binnen bovenstaande termijn schriftelijk melden via een ondubbelzinnige verklaring aan Lauraqua Mermaids. Dit kan per post aan Lauraqua Mermaids, Het Schoolpleintje 38, 1982 Elewijt, België of per e-mail aan info@lauraquamermaids.be.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lauraqua Mermaids heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lauraqua mermaids, Het Schoolpleintje 38, 1982 Elewijt, België. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Niet voldoende gefranceerde zendingen worden niet aangenomen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lauraqua Mermaids zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen door de klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Verzegelde goederen dienen verzegeld teruggestuurd te worden. Het niet naleven van deze afspraak behoudt Lauraqua Mermaids het recht om de zending te weigeren.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Lauraqua Mermaids de ontvangen betaling, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lauraqua Mermaids op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Lauraqua Mermaids behoudt het recht te wachten met de terugbetaling totdat ze alle goederen teruggekregen heeft. Afhankelijk van het ontvangst van de retourgoederen kan deze betalingstermijn enkele dagen uitlopen.

Lauraqua Mermaids betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij onderling overeengekomen; in ieder geval zal de Klant voor deze terugbetaling geen kosten aangerekend worden.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

Artikel 9: Garantie

  1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  1. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Lauraqua Mermaids klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Lauraqua Mermaids.

De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt Lauraqua er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

Elk gebrek dient binnen 7 kalenderdagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Lauraqua Mermaids kan geen garantie bieden tegen verkleuring c.q. vervaging van stoffen door de inwerking van zwemwater met toevoeging van chloorhoudende stoffenen adviseert als wasvoorschrift het product na gebruik enkel af te spoelen met koud water.

Lauraqua Mermaids biedt op zowel de monovin als de stiknaden van de zeemeerminstaart 30 dagen garantie. Echter komt iedere vorm van garantie te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan (zoals het trachten te staan met de zeemeerminstaart in zwemwater of daarbuiten of het overmatig schuren met de zeemeerminstaart langs bodem en/of wanden van de zwemgelegenheid waardoor beschadiging optreed, springen, lopen) of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lauraqua Mermaids, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant bekomt evenmin aanspraak op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Lauraqua Mermaids geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), allergiën, allergische reacties enz. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen volgens de richtlijn 97/7EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, wet van 6 april 2010 op marktpraktijken en Consumentenbescherming.

De consument heeft het recht aan Lauraqua Mermaids mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Lauraqua en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan het volgende retouradres Lauraqua Mermaids, Het Schoolpleintje 38, 1982 Elewijt, België.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met de factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

Onlinegeschillenbeslechting van de Europeese Commissie: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 11: Privacy

Lauraqua  Mermaids respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgden doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzagen en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lauraqua mermaids Het Schoolpleintje 38 1982 Elewijt gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Lauraqua mermaids Het Schoolpleintje 38 1982 Elewijt, info@lauraquamermaids.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Lauraqua Mermaids houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@lauraquamermaids.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand door de server van een website in de brouwer van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebbe, de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens zijn vorige bezoeken heeft gedaan. ‘Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echt niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instelling van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruikt te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lauraqua om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lauraqua . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Lauraqua Mermaids kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

Lauraqua Mermaids waarschuwt bij aankoop van de zeemeerminnenstaart en/of monovin expliciet voor gevaar bij gebruik van de zeemeerminnenstaart en/of monovin door kinderen en/of volwassenen en adviseert nadrukkelijk het gebruik van de zeemeerminnenstaart en/of monovin door kinderen en/of volwassenen. Lauraqua mermaids adviseert dan ook nadrukkelijk dat het gebruik van al,onze artikelen slechts plaatsvindt onder direct toezicht van derden. Lauraqua  mermaids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, daaronder schade ten gevolge van letsel of dood, ontstaan door gebruik van de zeemeerminnenstaart en/of monovin door kinderen en/of volwassenen die in strijd zijn met het advies van Lauraqua Mermaids. Indien Lauraqua Mermaids aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Lauraqua Mermaids is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Hier kan u de Algemene Voorwaarden in PDF-vorm downloaden: Algemene voorwaarden

HERROEPINGSRECHT

HERROEPINGSFORMULIER
(dit formulier enkel en alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen).

Aan Lauraqua Mermaids, Het Schoolpleintje 38, 1982 Elewijt – info@lauraquamermaids.be

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Gegevens bestelling

Besteld op                          …………………………….…………………………….………………………………………………………
Bestelbonnummer            …………………………….…………………………….………………………………………………………
Ontvangen op                    …………………………….…………………………….………………………………………………………
Reden van retour              …………………………….…………………………….………………………………………………………

De reden van retour is niet verplicht. Toch willen we vragen deze in te vullen zodat wij ten alle tijden onze diensten kunnen verbeteren.

Gegevens consument(en)

Voornaam + naam             …………………………….…………………………….………………………………………………………
Straat + nummer                …………………………….…………………………….………………………………………………………
Postcode + gemeente         …………………………….…………………………….………………………………………………………
Land                                      …………………………….…………………………….………………………………………………………
Telefoonnummer                …………………………….…………………………….………………………………………………………
Rekeningnummer               …………………………….…………………………….………………………………………………………

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

Datum                             

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Hier kan u het document herroepingsrecht in PDF-vorm downloaden: Herroepingsrecht formulier